CHIẾU SÁNG TRUYỀN QUA KHI KẾT HỢP GIÁ ĐỠ NHỎ VÀ BÀN XY

(1)Trường hợp sử dụng bảng XY

 

Đặt nguồn sáng truyền qua (RD-95) dưới giá đỡ nhỏ gọn.
Một bàn kính XY (TK-100N) sẽ được lắp đặt phía trên nó.

Điều này hoàn thành một giá đỡ ánh sáng truyền qua dễ sử dụng.XYテーブルを使う場合

 

 

(2)Trường hợp sử dụng bàn quay XY

 

Kích thước của bàn xoay và kích thước của nguồn sáng truyền qua (RD-95) là như nhau.
Bằng cách tháo tấm quan sát ra khỏi bàn quay và lắp đặt đèn truyền qua (RD-95), nó sẽ trở thành một giá đỡ đèn truyền qua đơn giản.

 

回転式XYテーブル使う場合

 

 

Tất nhiên, khi sử dụng bàn xoay XY, bạn cũng có thể sử dụng nó làm giá đỡ chiếu sáng truyền qua bằng cách đặt nguồn sáng truyền qua dưới chân đế và đặt một tấm kính lên bàn quay.

スタンドの下に透過照明を設置

 

 

TK100-N (点板:ガラス)  

Chân đế chiếu sáng truyền qua loại tương thích

TK100-N (Tấm điểm: Kính)

     
回転式簡易XYテーブルTK180-K  

Bàn xoay XY đơn giản

TK180-K