Kính hiển vi ĐO LƯỜNG CT200HD-50TD/ CT200HD-H50TD
CT200HD-50TD/ CT200HD-H50TD
Kính hiển vi không hiệu chuẩn CT200HD
CT200HD
MICROSCOPE TÍCH HỢP TÍNH NĂNG CAO TM200EX
TM200EX
寸法検査機
MÁY KIỂM TRA KÍCH THƯỚC TỰ ĐỘNG (ỐNG KÍNH CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỘ PHÓNG ĐẠI) AT-Measure WL
AT-Measure WL
MÁY KIỂM TRA KÍCH THƯỚC TỰ ĐỘNG (KÈM ỐNG KÍNH ZOOM) AT-Measure TG
AT-Measure TG
MÁY KIỂM TRA ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG (ỐNG KÍNH TELECENTRIC) AT-Measure RT1
AT-Measure RT1
寸法検査機
MÁY KIỂM TRA ĐO LƯỜNG (ỐNG KÍNH CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỘ PHÓNG ĐẠI) MF-Measure WL
MF-Measure WL
Máy kiểm tra kích thước (Ống kính zoom) MF-Measure TG
MF-Measure TG
Máy kiểm tra kích thước (Ống kính telecentric) MF-Measure RT1
MF-Measure RT1
Kính hiển vi USB đo chiều cao USH500CSU-H1-CNX
USH500CSU-H1-CNX