HIỆU CHUẨN CAMERA HD CÓ CHỨC NĂNG ĐO

Hiệu chuẩn được thực hiện trên hai trục: XY.

 

Thông thường, việc hiệu chuẩn được thực hiện bằng hai trục, nhưng để đơn giản hóa việc hiệu chỉnh, camera HD của chúng tôi sử dụng phương pháp cho phép người dùng nhấp vào 3 điểm bất kỳ trên vòng tròn.

 

Hiệu chuẩn sẽ cải thiện nếu sử dụng màn hình càng nhiều càng tốt.
(Mặc dù có thể hiệu chỉnh các chi tiết nhỏ nhưng sai số sẽ lớn hơn (tích luỹ sai số))

 

Vì vậy, cần chọn một hình tròn càng lớn càng tốt.
Không phải tất cả các vòng tròn đều cần được phản ánh.

 

Sẽ tốt hơn nếu có thể lấy được ba điểm bất kỳ trên vòng tròn càng lớn càng tốt.

 

Việc hiệu chuẩn có thể được thực hiện theo bất kỳ cách nào sau đây. Tuy nhiên, sai số tăng lên khi (A) > (B) > (C).

 

(A) (B) (C)
A B C

 

Không cần thiết phải nhìn thấy toàn bộ vòng tròn.

Ví dụ: Có thể hiệu chỉnh bằng cách chọn 3 điểm như hình bên dưới.

 

3点を選べば、校正できます。

 

 

ハイブリッドハイビジョンカメラ(計測機能・描画機能付)GR200HD2-MePRO

Camera HD kết hợp (có chức năng đo và vẽ) GR200HD2-MePRO