MẸO SỬ DỤNG GIÁ ĐỠ CAMERA VÀ GIÁ ĐỠ MICROSCOPE

Khi sử dụng giá đỡ, có lúc chúng ta muốn đưa nó lại gần vật thể hoặc di chuyển nó ra xa vật thể hơn một chút.
Ngoài ra cũng có trường hợp chúng ta can thiệp vào các tuỳ chọn khác。

 

Trên thực tế, nhiều giá đỡ có thể được lắp đặt lộn ngược.
(Tất nhiên, giá đỡ của chúng tôi cũng có thể được lắp đặt lộn ngược.)

 

多くのスタンドが天地逆にとりつけることができます

■Hiệu quả khi can thiệp các tuỳ chọn khác 

他のオプションと干渉する場合に有効  
   
Có thể giải quyết vấn đề này bằng cách lật ngược phần trên và phần dưới.
天地を逆にすると解消できる場合があります 天地を逆にすると解消できる場合があります

  Ví dụ sử dụng chân đế tiêu chuẩn

 (GR-STD4) và góc LED (LED-A2)

      Ví dụ sử dụng chân đế tiêu chuẩn

                           (GR-STD4)

Và đèn LED chiếu sáng điểm linh hoạt (SPF-FL3)

   
■Hữu ích khi muốn đưa ống kính lại gần hoặc xa hơn tùy theo đối tượng.
対象物によって、レンズを近づけたり離したい時に有効 対象物によって、レンズを近づけたり離したい時に有効