PHƯƠNG PHÁP CÀI ĐẶT JUMBO FRAME

Dưới đây chúng tôi sẽ hướng cho bạn hai cách để cài đặt gói Jumbo (Jumbo frame)

 

Phương pháp cài đặt 1:MVS

Trình điều khiển của chúng tôi đi kèm với MVS, khi cài đặt sẽ đặt 9K cho các gói lớn trên NIC (card mạng).

Sau khi cài đặt MVS, số lượng NIC có thể tăng lên bằng cách thêm bảng PoE,… Trong trường hợp đó, bằng cách gỡ cài đặt MVS và cài đặt lại, 9K sẽ được đặt cho các gói jumbo.

 

 

Chúng tôi cũng có bán các bảng PoE.

 

  EG-IB2    

 

 

Phương pháp cài đặt 2:Bảng điều khiển

Để thay đổi cài đặt, hãy làm theo các bước sau:

 

“Bảng điều khiển”  →  “Bảng điều khiển”  →   “Phần cứng và âm thanh”  →  “Trình quản lý thiết bị”

 

ジャンボパケット1

 

Bấm đúp vào bộ điều hợp mạng có chứa NIC (card mạng) của bạn để vào Property interface.

Chọn tab nâng cao, chọn gói Jumbo ( Jumbo frame) và thực hiện các thay đổi của bạn.

 

 

ジャンボパケット2