Sử dụng máy ảnh DN trong LabView

LabView sử dụng máy ảnh dòng DN của công ty chúng tôi, bạn sẽ cần phải có NI-IMAQ.
Nếu bạn không có NI-IMAQ, xin vui lòng chuẩn bị.

Ngoài ra, bạn cần chuyển đổi máy ảnh dòng DN sang chế độ 3Vision.
※ Khi cung cấp từ công ty chúng tôi, máy ảnh sẽ được cung cấp ở chế độ SDK.

Vui lòng xem các bước chuyển đổi chế độ dưới đây.