TRƯỜNG HỢP NHIỄU (ĐƯỜNG MÀU ĐEN,…) XUẤT HIỆN TRÊN CAMERA GIGE

Bayer đề cập đến mảng bộ lọc màu được đặt trên cảm biến hình ảnh trong máy ảnh công nghiệp.

 

Trong những trường hợp như vậy, hãy thử các phương pháp sau có thể giải quyết được sự cố.

 

Ví dụ: Khi xảy ra nhiễu với HiTriggerF-PRO

 

 

Nếu xảy ra tiếng ồn, hãy chọn “Cài đặt” → “Camera” từ menu phần mềm để mở màn hình thuộc tính camera được hiển thị bên dưới.

 

Vui lòng giảm giá trị của mục “Giới hạn tốc độ khung hình” trong khung màu đỏ và nhấn “OK”.

 

 

Trong trường hợp đó, vui lòng thử phương pháp sau để giải quyết vấn đề.