W.D. (CỰ LY HOẠT ĐỘNG) LÀ BAO NHIÊU?

Khoảng cách từ bề mặt vật thể đến cuối thấu kính ở phía vật thể. Một không gian nơi bạn có thể làm việc. Nếu ánh sáng lọt ra ngoài ống kính, W.D. sẽ hẹp hơn.

 

W.D.(作動距離・動作距離)