Đối với borescope chịu nhiệt vượt quá 150°C, chúng tôi sẽ trang bị vỏ chịu nhiệt (đặt hàng riêng) để đáp ứng yêu cầu.

 

耐熱ボアスコープ

 

耐熱ボアスコープ

 

耐熱ボアスコープ

 

 

Vỏ chịu nhiệt sẽ được trang bị để cung cấp nước làm mát và khí được cấp vào để làm sạch mũi borescope. Điều này yêu cầu một hệ thống làm mát như máy làm lạnh (low temperature circulating high temperature water tank) để tuần hoàn nước làm mát. Đầu ra nước làm mát từ vỏ chịu nhiệt sẽ được cài đặt để đạt khoảng dưới 60°C.

Chúng tôi cũng có thể đề xuất các thiết bị làm lạnh như máy làm lạnh (low temperature circulating high temperature water tank) để tuần hoàn nước làm mát. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác, cuộc họp chi tiết với khách hàng là cần thiết, và chúng tôi cần thông tin sau:

1. **Thiết bị làm lạnh**: Khoảng cách đến đầu vào nước làm mát.
2. **Đầu ra nước làm mát**: Khoảng cách đến thiết bị làm lạnh.
3. **Sự chênh lệch độ cao giữa thiết bị làm lạnh và vị trí lắp đặt borescope**.
4. **Kích thước của vỏ chịu nhiệt và các yêu cầu khác**.