VỀ PHƯƠNG THỨC CHỐNG NỔ CỦA BORESCOPE

 
Các đặc điểm kỹ thuật chống nổ gọi là “Phương thức thực hiện các biện pháp kỹ thuật đặc biệt để không trở thành nguồn gây cháy của vật liệu dễ cháy”

Không giống như kính nội soi có gắn camera ở đầu, Borescope thì được cấu tạo chỉ với ống kính và sợi quang. Không có chút nào mang là điện.
(Borescope tự nó không phải là nguồn bắt lửa)

Tất nhiên, các thiết bị nguồn sáng, camera thì cần phải là thiết bị chuyên dụng nếu trong môi trường đòi hỏi phải có chống nổ.
Ví dụ: Camera C-mount chống nổ như hình dưới cũng có bán.