CÁCH LƯU ẢNH TĨNH THEO NGÀY VÀ GIỜ

Ở công ty chúng tôi có phần mềm được gọi nôm na là kèm chức năng dấu thời gian, in ngày giờ vào hình ảnh tĩnh.

Khi sử dụng phần mềm kích hoạt dưới đây, thì có thể hiển thị thời gian tính bằng giây và khi lưu ảnh tĩnh và in thời gian vào ảnh tĩnh.

 

タイムスタンプ

 

 

● Phần mềm chụp kích hoạt hiệu suất cao Hi TriggerF Pro

● Phần mềm chụp kích hoạt hiệu suất cao (phiên bản nhiều thiết bị) Hi TriggerF PRO4