CÁP NỐI DÀI VGA

Chuẩn VGA không có giới hạn về chiều dài nhưng thường là khoảng 30m.
Tuy nhiên, cũng có loại cáp trên thị trường có chiều dài 60m.

 

VGAケーブル

 

Tuy nhiên, có nhiều loại thiết bị mở rộng khác nhau trên thị trường cho phép nối dài hơn 300m.

 

Dưới đây là bộ mở rộng sử dụng cáp LAN cho phép mở rộng lên tới 300m.

 

モニタ延長期