CHÂN ĐẾ ĐỂ QUAN SÁT ĐỒNG THỜI BỀ NGANG VÀ PHÍA TRÊN

Bằng cách kết hợp các tùy chọn tiêu chuẩn do công ty chúng tôi cung cấp, nó có thể tương ứng với các ứng dụng như dưới đây.

 

真横と真上を同時に観察する為のスタンド

 

Chúng tôi cũng có thể xử lý các ống kính lớn (bao gồm cả ống kính zoom).

 

Việc xử lý một giá đỡ ngắn hơn ở gần phía cần quan sát được cho là thao tác dễ dàng hơn.

 

真横と真上を同時に観察する為のスタンド

 

Chân đế đã có sẵn hai lỗ nên không cần gia công thêm.

 

真横と真上を同時に観察する為のスタンド