FRAME RATE CỦA MICROSCOPE USB3.0 (※CAMERA USB3.0 VỎ MÀU ĐỎ DÙNG CHO MICROSCOPE)

Điều chỉnh tốc độ hiển thị (Frame rate) của camera sử dụng trong Microscope USB3.0 của chúng tôi tại Time.

フレームレート

Tại đây giới hạn trên được quyết định và giá trị này được ưu tiên.   

( dù cho thay đổi Frame Speed hoặc thay đổi độ phân giải thì cũng không vượt giới hạn này)  

Tuy nhiên, nếu tốc độ xử lý của camera không thể bắt kịp, nó sẽ bị giảm dần khỏi giới hạn trên.

■ Khi tốc độ xử lý đủ thì dù cho có thay đổi độ phân giải , tốc độ hiển thị (Frame rate) cũng không biến đổi.

<Cài đặt độ phân giải ở 640X480>
フレームレート

<Cài đặt độ phân giải ở 2532X1944>
フレームレート

■Khi tốc độ xử lý đủ thì khi thay đổi Frame Speed, tốc độ hiển thị (Frame rate) cũng không biến đổi.

<Cài đặt độ phân giải ở 640X480>
Khi Frame Speed ở super
フレームレート

Khi Frame Speed ở high
フレームレート

Khi Frame Speed ở normal
フレームレート

 Khi điều chỉnh Time thì có thể tăng giới hạn trên.

フレームレート

Khi tốc độ xử lý không đủ, thì giới hạn trên được thiết lập tại Time được xem là độ phân giải tối đa hay là tốc độ hiển thị điều chỉnh tại Frame Speed sẽ giảm dần.

<giữ cố định tại 640X480 điều chỉnh Frame Speed>
khi Frame Speed ở mức super
フレームレート

khi Frame Speed ở mức high
フレームレート

Khi Frame Speed ở normal
フレームレート