GND CỦA THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI AUX DÒNG DN CÓ PHẢI LÀ GROUND CHUNG KHÔNG?

Câu trả lời là không phải.
GND của chân 2, chân 4 và chân 8 đều độc lập.
Ngoài ra, ba GND này độc lập với GND nguồn điện (GND nổi).