KHÔNG TÌM THẤY MVCAMERACONTROL.DLL TRONG CHƯƠNG TRÌNH MẪU PYTHON DÀNH CHO CAMERA DÒNG CS/EG

Khi chạy chương trình mẫu Python cho máy ảnh dòng CS/EG, thông báo lỗi sau có thể hiển thị và có thể không thực hiện được.

 

FileNotFoundError: Could not find module ‘MvCameraControl.dll’

 

Điều này là do thư mục MvCameraControl.dll không được đưa vào đường dẫn Windows.

 

MvCamCtrldll = WinDLL(“MvCameraControl.dll”)

 

Trong Windows, vấn đề có thể được giải quyết bằng cách thêm đường dẫn đến MvCameraControl.dll vào biến môi trường, nhưng việc thay đổi dòng xảy ra lỗi sẽ dễ dàng hơn như minh họa bên dưới.

 

・Thay đổi môi trường sử dụng 32bit

MvCamCtrldll = WinDLL(“C:\Program Files (x86)\Common Files\MVS\Runtime\Win32_i86\ MvCameraControl.dll”)

 

 

・Thay đổi môi trường sử dụng 64bit

MvCamCtrldll = WinDLL(“C:\Program Files (x86)\Common Files\MVS\Runtime\Win64_x64\ MvCameraControl.dll”)