LÀM THẾ NÀO ĐỂ CALLBACK NGAY TRÊN BADFRAME?

Hãy thực thi đoạn mã sau tại điểm thích hợp, chẳng hạn như lúc khởi tạo mã code

 

ICubeSDK_SetCamParameter( n, REG_CALLBACK_BR_FRAMES, ON ); //nlà số camera

 

Đây là cài đặt để callback ngay cả khi tham số cuối cùng BẬT là BadFrame.
Nếu TẮT, lệnh callback sẽ chỉ được gọi khi GoodFrame xảy ra.