XUẤT HIỆN CẢNH BÁO C4996

Đã có báo cáo rằng cảnh báo sau xuất hiện trong dự án ICubeSDKSample_x32_x64_vs2010 trên Windows [2.0.4.6].

 

a) warning C4996: ‘MBCS_Support_Deprecated_In_MFC’: MBCS support in MFC is deprecated and may be removed in a future version of MFC.
Có thể chặn cảnh báo bằng cách thêm dòng sau vào dưới 「#define VC_EXTRALEAN」trong stdafx.h.
#define NO_WARN_MBCS_MFC_DEPRECATION

 

b)warning C4996: ‘CWinApp::Enable3dControlsStatic’: CWinApp::Enable3dControlsStatic is no longer needed. You should remove this call.
Cảnh báo này xuất hiện khi “Sử dụng MFC” được đặt thành “Sử dụng MFC trong thư viện tĩnh”.
Hàm Enable3dControlsStatic() là một thông số cũ và không còn cần thiết nữa, vì vậy vui lòng ghi chú dòng sau trong CICubeSDKSampleApp::InitInstance() của ICubeSDKSample.cpp.
Enable3dControlsStatic(); // Diese Funktion bei statischen MFC-Anbindungen aufrufen