KHÔNG CÓ MỤC ĐIỀU CHỈNH MÀN TRẬP

Tốc độ màn trập điều chỉnh giống như thời gian phơi sáng và là nghịch đảo của thời gian phơi sáng.
Do đó, hãy điều chỉnh tốc độ màn trập bằng cách điều chỉnh thời gian phơi sáng.