MỘT SỐ CÀI ĐẶT CAMERA KHÔNG THỂ LƯU KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM HOẠT ĐỘNG BẰNG DIRECTSHOW.

Khi sử dụng camera USB2.0/3.0 dòng DN có phần mềm chạy trên DirectShow, một số cài đặt thuộc tính của camera (flip V, flip H) có thể không được lưu và có thể trở về trạng thái ban đầu vào lần khởi động phần mềm tiếp theo.
 
 
Camera USB2.0/3.0 dòng DN lưu hầu hết các giá trị cài đặt trên thân máy, nhưng flip V, flip H không được lưu trên thân máy mà được lưu trên Windows cho từng tài khoản sử dụng hệ thống DirectShow.・lưu giữ.
 
 
Tại thời điểm này, nếu trình điều khiển đã được thiết lập ít nhất một lần với tài khoản đó, các cài đặt thuộc tính (flip V, flip H) chưa được lưu trên thân máy ảnh sẽ được lưu trong Windows, nhưng nếu trình điều khiển được thiết lập bằng tài khoản khác, chúng sẽ không được lưu.
 
 
Nếu muốn khôi phục trạng thái Flip V, Flip H cho một tài khoản cụ thể vào lần khởi động phần mềm tiếp theo, bạn có thể thực hiện bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:
 
 
1) Nếu loại tài khoản của bạn không phải là quản trị viên, hãy đổi nó thành quản trị viên.
Không thể thiết lập trình điều khiển nếu không phải là quản trị viên.
 
2) Xóa trình điều khiển một lần.
 
3) Thiết lập (reset) driver.
 
4) Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu không tìm thấy camera USB2.0/3.0 dòng DN sau khi khởi động lại, hãy khởi động lại 1 lần nữa.
 
※ Nếu thiết lập lại trình điều khiển, mô-đun DirectShow cũng sẽ được thiết lập lại.