KÍCH THƯỚC CẢM BIẾN HÌNH ẢNH VÀ KÍCH THƯỚC PIXEL CỦA DÒNG DN?

DN2G-30 / DN2G-30K / DN2G-30BU / DN2G-30BUK
DN3G-30 / DN3G-30K / DN3G-30BU / DN3G-30BUK
DN3V-30 / DN3V-30K / DN3V-30BU / DN3V-30BUK
Độ phân giải:640 × 480
Kích thước phần tử:1/3 inch
Pixel size:6.0 × 6.0 μm

 

DN2RG-130 / DN2RG-130K / DN2RG-130BU / DN2RG-130BUK
DN3RG-130 / DN3RG-130K / DN3RG-130BU / DN3RG-130BUK
DN3V-130  / DN3V-130K  / DN3V-130BU  / DN3V-130BUK
Độ phân giải:1280 × 1024
Kích thước phần tử:1/1.8 inch
Pixel size:5.3 × 5.3 μm

 

DN2RG-200 / DN2RG-200K / DN2RG-200BU / DN2RG-200BUK
DN3RG-200 / DN3RG-200K / DN3RG-200BU / DN3RG-200BUK
DN3V-200  / DN3V-200K  / DN3V-200BU  / DN3V-200BUK
Độ phân giải:1600 × 1200
Kích thước phần tử:1/1.8 inch
Pixel size:4.5 × 4.5 μm

 

DN2R-300 / DN2R-300K
DN3R-300 / DN3R-300K
DN3V-300 / DN3V-300K
Độ phân giải:2048 × 1536
Kích thước phần tử:1/2 inch
Pixel size:3.2 × 3.2 μm

 

DN2R-500 / DN2R-500K / DN2R-500BU / DN2R-500BUK
DN3R-500 / DN3R-500K / DN3R-500BU / DN3R-500BUK
DN3V-500 / DN3V-500K / DN3V-500BU / DN3V-500BUK
Độ phân giải:2592 x 1944
Kích thước phần tử:1/2.5 inch
Pixel size:2.2 × 2.2 μm

 

DN2R-1000 / DN2R-1000K / DN2R-1000BUK / DN2R-1000BUK
DN3R-1000 / DN3R-1000K / DN3R-1000BUK / DN3R-1000BUK
DN3V-1000 / DN3V-1000K / DN3V-1000BUK / DN3V-1000BUK
Độ phân giải:3840 x 2748
Kích thước phần tử:1/2.3 inch
Pixel size:1.67 × 1.67 μm