SỐ LƯỢNG ẢNH TỐI ĐA CÓ THỂ LƯU BẰNG TRÌNH KÍCH HOẠT BÊN NGOÀI

Tùy thuộc vào tốc độ khung hình của camera USB, số lượng này có thể thay đổi rất nhiều.

Nếu sử dụng phần mềm Viewer đi kèm với dòng DN của chúng tôi, tốc độ khung hình đo được thực tế sẽ được hiển thị ở phía dưới. (Đây là giá trị thực tế, không phải giá trị lý thuyết.)

 

 

Trong ví dụ trên, tốc độ khung hình thực tế là 41,94 khung hình/giây.

 

Khoảng 90% giá trị này sẽ là số lượng tờ tối đa có thể được nhập.

 

41,94×0,9=37,7. Trong trường hợp này, có thể lưu tới 37 hình ảnh/giây.

 

Tuy nhiên, có 2 điểm cần lưu ý:
・Không có số đếm của bad frame ở trên (vòng tròn màu xanh).
・Thời gian trễ bên dưới là 0ms.

 

 

Có thể tăng số lượng ảnh có thể chụp bằng cách tăng khung hình/giây.

 

・Độ phân giải thấp hơn 
・Tăng số xung nhịp (không phát sinh bad frame)
・Đổi USB2 thành USB3

 

Thông số điện áp kích hoạt bên ngoài
・Điện áp đầu vào 3,3V đến 24V.
・Đặt độ rộng xung đầu vào từ 5,1μsec trở lên.
・Độ trễ từ khi nhập bộ kích hoạt bên ngoài đến khi bắt đầu phơi sáng là vài μsec.