CÁCH HIỂN THỊ HÌNH ẢNH TRONG PICTUREBOX THAY VÌ MỘT CỬA SỔ RIÊNG (KHI SỬ DỤNG SDK ĐI KÈM)

Cách hiển thị hình ảnh trong PictureBox thay vì một cửa sổ riêng (khi sử dụng SDK đi kèm)

 

Nếu sử dụng chương trình mẫu SDK, video sẽ được hiển thị trong một cửa sổ riêng.

Nếu muốn hiển thị nó trong PictureBox trong form, hãy tham khảo trang bên dưới ở hướng dẫn sử dụng API. 
int iCube SDK_Start (int nCamIndex, HWND ImgHandle, bool Preview, bool Callback)

 

Trong chức năng trên, hình ảnh sẽ được hiển thị trên PictureBox bằng cách sử dụng PictureBox xử lý trong HWND ImgHandle.

 

Ví dụ:
DDX_Control(pDX, IDC_PIC, m_pic);
nStat=ICubeSDK_Start(g_iCurrentCam,m_pic,true,true);

 

Hiển thị hình ảnh vừa với kích thước của PictureBox:
Ví dụ:
DISP_PROPERTY disp_prop;
ICubeSDK_SetDisplayMode(nCamIndex,DISPLAY_FIT_TO_WINDOW, disp_prop);