USB3.0 200 triệu điểm ảnh loại đen trắng hỗ trợ bao nhiêu tông màu?

「Đối tượng màu」

DN3RG-200BU
Trước hết, số tông màu là giá trị được sử dụng để biểu diễn mức độ trắng đen của một pixel.
Trong trường hợp của 8 bit, có 256 tông màu, do đó một pixel có thể biểu diễn 256 cách khác nhau của màu trắng đến đen.
Khi điều chỉnh thành 12 bit, một pixel có thể biểu diễn 4096 tông màu, điều này cho phép biểu diễn sắc xám chi tiết hơn, nhưng đồng thời làm tăng dung lượng dữ liệu.
Số tông màu phụ thuộc vào thông số kỹ thuật của cảm biến hình ảnh được sử dụng, chứ không phải là phần mềm hoặc máy tính.

Về DN3RG-200BU, camera đen trắng 2 triệu điểm ảnh USB3.0, mặc định gửi dữ liệu 8 bit, vì vậy tốc độ khung hình 47fps được đăng trên trang web là dành cho dữ liệu 8 bit.

Trong trường hợp của DN3RG-200BU, có hai chế độ: 8 bit (mặc định) và 10 bit (truyền dữ liệu dưới dạng 16 bit), cả hai chế độ đều đạt được tốc độ khung hình 47fps.

 

“Đối với mỗi dòng sản phẩm, số tông màu có thể khác nhau. Việc ghi ‘truyền dữ liệu dưới dạng 16 bit’ ở trên là do vấn đề về cách thức truyền dữ liệu: chỉ có thể truyền hình ảnh dưới dạng 8 bit / 16 bit do ràng buộc của cách thức truyền dữ liệu, vì vậy thực tế là số tông màu là 10 bit, nhưng chúng tôi gửi 6 bit cho màu sắc, do đó, có thể coi là 10 bit tông màu thực sự.

Các máy ảnh hoạt động trong chế độ 8 bit hoặc 10 bit:
– DN3G-30BU (USB3.0 300.000 điểm ảnh đen trắng)
– DN3RG-130BU (USB3.0 1.300.000 điểm ảnh đen trắng)
– DN3RG-200BU (USB3.0 2.000.000 điểm ảnh đen trắng)

Các máy ảnh hoạt động trong chế độ 8 bit hoặc 12 bit:
– DN3R-500BU (USB3.0 5.000.000 điểm ảnh đen trắng)
– DN3R-1000BU (USB3.0 10.000.000 điểm ảnh đen trắng)

Tất cả các máy ảnh USB2.0 chỉ hỗ trợ 8 bit.”