KHÁC BIỆT GIỮA 32bit VÀ 64bit LÀ GÌ?

「32bit」và「64bit」là để chỉ phương pháp bộ xử lý của máy tính (còn được gọi là CPU) xử lý thông tin. Windows của phiên bản 64bit thì bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) dung lượng lớn có thể xử lý hiệu quả hơn so với 32bit.

Ở Windows XP, Vista thì ngoại trừ loại đặc biệt thì đều là 32bit nên camera cũng chỉ có loại tương thích 32bit.

Tuy nhiên từ Windows7 trở đi thì không chỉ 32bit mà cũng phổ biến 64bit. Bản thân phần tử dù cho có gửi tín hiệu 64bit tới camera chỉ tương thích đến 32bit thì sẽ không hoạt động. Chỉ update phần mềm thì không thể tương thích. Cần phải chuyển đổi chính phần tử đó thành loại tương thích 64bit.
Hiện tại toàn bộ các Camera USB, Microscope USB của công ty chúng tôi đang bán đều tương thích 64bit.