CÁCH XÓA CẢNH BÁO CS0649 KHI BIÊN DỊCH MÃ MẪU C#

Mã mẫu C# Để chặn cảnh báo CS0649 xuất hiện khi xây dựng dự án ICubeSDKSample,
hãy thêm dòng sau vào đầu ICube.cs.
 

#pragma warning disable CS0649