KHI XÂY DỰNG VÀ CHẠY MÃ MẪU C# BẰNG X64 RELEASE, THÔNG BÁO LỖI NHƯ SAU XUẤT HIỆN VÀ KHÔNG THỂ CHẠY MÃ ĐÓ.

Khi xây dựng và chạy mã mẫu C# trên x64 Release, thông báo lỗi sau xuất hiện và  không thể chạy mã đó.

 

Error: No ICubeSDK.dll available
 

 

Trên tab Xây dựng của dự án mã mẫu C#, chọn phát hành cho Cấu hình,
hệ điều hành cho x64 và xác định _WIN64 cho Biểu tượng biên dịch có điều kiện.