TÍN HIỆU STROBE CHỈ ĐƯỢC XUẤT RA Ở CHẾ ĐỘ TRIGGER

Đầu ra tín hiệu Strobe từ thiết bị đầu cuối phía sau của camera được thiết kế để xuất ra chỉ khi chế độ trigger được cài đặt trong chương trình.
 

 

※ Chế độ trigger đề cập đến việc cài đặt TRIG_HW_START hoặc TRIG_SW_START thành ICubeSDK_SetTrigger() và thực hiện ICubeSDK_Start().
 

 

Nếu đặt TRIG_STOP thành ICubeSDK_SetTrigger() và thực thi ICubeSDK_Start(), tín hiệu Strobe sẽ không xuất ra.