SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐỘ PHÓNG ĐẠI CỦA MICROSCOPE VÀ ĐỘ PHÓNG ĐẠI CỦA KÍNH HIỂN VI

[ Khái niệm độ phóng đại]  giữa độ phóng đại của Mircoscope và độ phóng đại của Kính hiển vi sẽ khác nhau, không giống nhau.

Độ phóng đại của Kính hiển vi là độ phóng đại tuyệt đối,

dù cho nhà sản xuất có khác đi chăng nữa thì nếu độ phóng đại giống nhau thì sẽ có cùng trường nhìn. (Đây là độ phóng đại tuyệt đối.)
Tuy nhiên, với Microscope thì dù cho độ phóng đại có giống nhau, thì trường nhìn sẽ khác nhau tùy theo nhà sản xuất. (Độ phóng đại tương đối.)

■ ĐỘ PHÓNG ĐẠI CỦA KÍNH HIỂN VI
Độ phóng đại của kính hiển vi được tính theo công thức sau.
Độ phóng đại quang học (Độ phóng đại của vật kính)×(Độ phóng đại của thị kính)
Độ phóng đại của Kính hiển vi=Độ phóng đại quang học。
(Với Kính hiển vi của hình phía dưới, có độ phóng đại vật kính  10 lần x độ phóng đại của thị kính 10 lần thì độ phóng đại quang học là 100 lần. )

 

顕微鏡の倍率

 

Ngay cả trong trường hợp kính hiển vi, khi gắn camera vào, thì có thể được thể hiện bao gồm cả độ phóng đại màn hình. 
(vui lòng tham khảo 「Cách tính độ phóng đại của Camera dùng cho Kính hiển vi」)

■ ĐỘ PHÓNG ĐẠI CỦA MICROSCOPE
Để dễ hiểu thì có ví dụ cho Microscope có gắn vật kính.
Trước tiên là cách tính độ phóng đại quang học thì cũng giống như Kính hiển vi
Độ phóng đại quang học (Độ phóng đại của vật kính)× (Độ phóng đại của ống kính)
( Như Microscope trong hình thì độ phóng đại của vật kính là 10 lần x độ phóng đại ống kính 2 lần thì độ phóng đại quang học sẽ là 20 lần. )

マイクロスコープの倍率

 

Tuy nhiên, trong đây còn có độ phóng đại của màn hình
Độ phóng đại tổng hợp = Độ phóng đại của màn hình × Độ phóng đại quang học
Cảm biến ảnh 1/2 inch và màn hình 17 inch thì độ phóng đại màn hình sẽ là 54.

(vui lòng tham khảo「Độ phóng đại của Microscope」)

Độ phóng đại tổng hợp =Độ phóng đại của màn hình × Độ phóng đại quang học

                                      =54 × 20= 1080 lần

Tóm lại, nếu kích thước màn hình hoặc kích thước cảm biến ảnh thay đổi thì độ phóng đại cũng sẽ thay đổi.
(Khi xem Catalog của các nhà sản xuất thì chắc chắn sẽ có ghi chú như 「tương đượng với màn hình ○○inch」)

 

倍率の考え方

 

 

TỔNG KẾT 

 

Độ phóng đại của kính hiển vi và Microscope không phải là một và là những giá trị khác nhau.

 

Độ phóng đại của kính hiển vi:

Độ phóng đại quang học (Độ phóng đại của vật kính)×(Độ phóng đại của thị kính)

Độ phóng đại quang học: 
Độ phóng đại quang học (Độ phóng đại của vật kính)× (Độ phóng đại của ống kính)

Tuy nhiên, trong đây còn có độ phóng đại của màn hình
Độ phóng đại tổng hợp = Độ phóng đại của màn hình × Độ phóng đại quang học.