MỞ RỘNG CÁP HDMI

Không có giới hạn chiều dài nào cho tiêu chuẩn cáp HDMI, nhưng với cáp kim loại phổ biến thì dài đến 15m.
Các loại cáp hiện có trên thị trường chủ yếu là đến 15 m.

Nếu tìm thì cũng có loại dài đến khoảng 20m
HDMIケーブルの延長

Tuy nhiên có nhiều thiết bị mở rộng được bán, nếu sử dụng cái này thì cũng có thể hơn kéo dài hơn 100m.

Dưới đây là thiết bị mở rộng dùng cáp đồng trục có thể kéo dài đến 120m.

モニタ延長期