HÃNG SẢN XUẤT CẢM BIẾN HÌNH ẢNH?

●DN3G-30  / DN3G-30K  / DN3G-30BU  / DN3G-30BUK:

MT9V032   ON Semiconductor(trước đây là Aptina)

 

●DN3RG-130  /  DN3RG-130K  /  DN3RG-130BU  /  DN3RG-130BUK:

EV76C560  e2v technologies

 

●DN3RG-200 / DN3RG-200K / DN3RG-200BU / DN3RG-200BUK:

EV76C570  e2v technologies

 

●DN3R-300 / DN3R-300K:
MT9T001  ON Semiconductor(trước đây là Aptina)

 

●DN3R-500 / DN3R-500K:

MT9P001  ON Semiconductor(trước đây là Aptina)

 

●DN3R-500BU / DN3R-500BUK:

MT9P031  ON Semiconductor(trước đây là Aptina)

 

●DN3R-1000 / DN3R-1000K / DN3R-1000BU / DN3R-1000BUK:

MT9J003  ON Semiconductor(trước đây là Aptina)