CÁCH HẠ VỊ TRÍ ĐẦU KÍNH HIỂN VI THẤP HƠN VỊ TRÍ GẮN GIÁ ĐỠ CÁNH TAY

Nếu gắn thanh đỡ tùy chọn vào phần đầu tiên của Giá đỡ cánh tay linh hoạt của chúng tôi thì có thể được.

顕微鏡の位置を下げる方法

Nẹp chữ C của thiết bị tiêu chuẩn có thể dùng linh động,  nên có thể gắn vào mép cạnh như của kệ, bàn.
Cũng có thể tùy chọn loại giá treo gắn tường.

C型クランプ 壁取付用ブラケット

Nẹp chữ C (thiết bị tiêu chuẩn)

Giá treo gắn tường (tùy chọn)

顕微鏡の位置を下げる方法