MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG CỦA CAMERA

<Thiết bị mục tiêu>
DN2G-30 / DN2G-30K / DN2G-30BU / DN2G-30BUK
DN2RG-130 / DN2RG-130K / DN2RG-130BU / DN2RG-130BUK
DN2RG-200 / DN2RG-200K / DN2RG-200BU / DN2RG-200BUK

DN3G-30 / DN3G-30K / DN3G-30BU / DN3G-30BUK
DN3RG-130 / DN3RG-130K / DN3RG-130BU / DN3RG-130BUK
DN3RG-200 / DN3RG-200K / DN3RG-200BU / DN3RG-200BUK

Dưới 200mA

 

 

<Thiết bị mục tiêu>
DN2R-300 / DN2R-300K
DN2R-500 / DN2R-500K / DN2R-500BU / DN2R-500BUK
DN2R-1000 / DN2R-1000K / DN2R-1000BU / DN2G-1000BUK

DN3R-300 / DN3R-300K
DN3R-500 / DN3R-500K / DN3R-500BU / DN3G-500BUK
DN3R-1000 / DN3R-1000K / DN3R-1000BU / DN3G-1000BUK

DN3V-300 / DN3V-300K
DN3V-500 / DN3V-500K / DN3V-500BU / DN3V-500BUK
DN3V-1000 / DN3V-1000K / DN3V-1000BU / DN3V-1000BUK

Dưới 300mA