VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC MICROMET

Loại bảng đồng hồ biểu thị tốc độ cơ

Thang đo nhỏ nhất là 0,01mm (10μm), là giá trị dành cho các sản phẩm tiêu chuẩn không có thang đo vernier.

Tuy nhiên, sai số cho phép của thiết bị là ±2 μm.

 

アナログ式マイクロメーターヘッドの精度について

*Từ “chính xác” không được sử dụng. Trong thực tế, các phép đo nhỏ hơn thang đo tối thiểu khó thực hiện chính xác và phải dựa vào các phép đo trên thang đo.

Ngay cả khi sai số của thiết bị là ±2μm, thì không thể coi là “độ chính xác” trong sử dụng thực tế.

 

 

 

Loại Digital

Ngay cả khi thang đo nhỏ nhất là 0,001mm (1μm), sai số của thiết bị vẫn là ±2μm.

 

 

デジタルマイクロメーターの精度について

*Mặc dù ở đây chúng ta không nói về “độ chính xác” nhưng đó là sai số dụng cụ 2 μm, nhưng về mặt thực tế thì điều này thường được coi là độ chính xác.

 

Khi thực sự lấy được chứng chỉ hiệu chuẩn tại công ty chúng tôi, bạn sẽ nhận được kết quả như dưới đây.

 

デジタル式マイクロメーターヘッドの校正証明書

 

 

 

Ở công ty chúng tôi có cung cấp các sản phẩm sử dụng micromet kỹ thuật số.

 

 

Bàn XY

(có micromet kỹ thuật số)

TD100-25MX