W.D.(KHOẢNG CÁCH LÀM VIỆC・KHOẢNG CÁCH THAO TÁC) LÀ KHOẢNG CÁCH NÀO?

Là khoảng cách từ mặt phẳng đối tượng quan sát đến đầu ống kính. Chúng ta thường gọi là không gian có thể làm việc. Trường hợp đèn chiếu vượt qua khỏi ống kính thì W.D. sẽ bị nhỏ lại.

 

W.D.(作動距離・動作距離)