ĐỘ SÂU TRƯỜNG ẢNH CỦA ỐNG KÍNH ĐỘ PHÓNG ĐẠI CAO

Thử đo độ sâu trường ảnh của Microscope độ phóng đại cao của chúng tôi.

Chụp thước kính có bước 0.2mm nghiêng 45°

Vì để nghiêng 45°nên để cho ra độ sâu trường ảnh phương thẳng đứng thì nhân với 1/√2 

   

Ống kính ở nấc 2 không có thấu kính hỗ trợ

   

nếu ước chừng lấy nét trong khoảng 0.5mm thì 0.5mm x(1/√2)=0.35mm

   

Ống kính ở nấc 4 không có thấu kính hỗ trợ

   

nếu ước chừng lấy nét trong khoảng 0.3mm thì 0.3mm x X(1/√2)=0.21mm

Trường hợp gắn thêm thấu kính hỗ trợ thì cũng  cùng độ phóng đại ・cùng độ sâu trường ảnh.
Khi gắn thấu kính hỗ trợ 2 lần thì độ sâu trường ảnh ở nấc 2 cũng giống như ở trên là 0.21mm.