CÁCH GẮN ỐNG KÍNH CỦA CAMERA PHẢN XẠ ỐNG KÍNH ĐƠN VÀO CAMERA C MOUNT

Những ống kính chuyển đổi như dưới đây được bán để kết nối ống kính của camera phản xạ ống kính đơn vào camera C mount.

Cマウント Cマウント
   

Flange back của EOS là 44mm.

フランジバック

Flange back của C mount là 17.526mm.

フランジバック

Flange back của camera phản xạ ống kính đơn khá dài.

Flange back of a single len reflex camera becomes longer.

Ống kính dùng cho camera phản xạ ống kính đơn thì có thể gắn vào camera C mount.
Nếu tạo khoảng cách 44-17mm=27mm thì tiêu điểm sẽ khớp nhau.

Tuy nhiên khi gắn ống kính dùng cho camera C mount vào camera phản xạ ống kính đơn thì Flange back quá gần nên tiêu điểm sẽ không khớp.
Nếu ống kính không ăn sâu vào trong camera thì tiêu điểm sẽ không khớp )