CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ FILE BMP THÀNH FILE JPEG

Ngay cả phần mềm ứng dụng chung trong Windows cũng có thể đổi từ BMP thành JPEG.

CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ FILE BMP THÀNH FILE JPEG

Trong các phần mềm miễn phí cũng có loại đổi 1 lượt nhiều file BMP sang JPEG.
Dưới đây là phần mềm miễn phí có thể đổi 1 lượt file BMP sang JPEG.

CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ FILE BMP THÀNH FILE JPEG