TÍNH CHỊU NHIỆT CỦA CAMERA USB

Tính kháng môi trường của C mount Camera thông thường là
・Nhiệt độ 0℃~40℃
・ Độ ẩm 35%~85% (không ngưng tụ)

Loại liên quan đến nhiệt hình như có nhiều . Cần có hệ thống làm mát riêng biệt để đảm bảo mức độ chịu nhiệt nhất định.

Nếu ở mức 60℃~100℃ thì có loại đơn giản như hình dưới đây
( nếu trên mức nàu thì hầu như là hàng đặt làm)

耐熱性

Không phải Camera USB, nếu là Camera GigE thì cũng là loại kháng môi trường.
Dưới đây là
Nhiệt độ -40℃~85℃
Độ ẩm 10%~90%  (không ngưng tụ)

GigEカメラ