HIGH VISION LÀ GÌ

High vision là tiêu chuẩn hình ảnh có độ nét cao.
Trong đó có nhiều loại.
(Nó được thể hiện bằng phương pháp quét và độ phân giải dọc hữu hiệu)

Những cái có độ phân giải dọc là 1080 được gọi là「Full High Vision(Full HD)」
Những cái không đủ thì được thể hiện là「Secondary HD」
(Tôi nghĩ chắc thường thì thể hiện là「HD)

Có 2 loại phương pháp quét như sau
Phương pháp interlaced ( phương thức quét xen kẽ)và phương pháp progressive(phương thức quét tuần tự)
Nếu là phương pháp interlaced thì có đuôi là ” i “、nếu là phương pháp progressive thì có đuôi là ” p “

Nếu là 1080pthì là Full HD(1920×1080)phương pháp progressive
Nếu là 720p thì là  HD(1280×720)phương pháp progressive

Khi sử dụng Camera Full HD, thì nên sử dụng màn hình Full HD.

Xin hãy chọn độ phân giải màn hình 1920×1080.
(Vì 1920×1080 là tỷ lệ 16:9 nên tất nhiên phải là màn hình rộng 16:9)

フルハイビジョンのモニタ