BẠN MUỐN MICROSCOPE TRỌN BỘ KÈM MÀN HÌNH

 

Cũng có thể gắn màn hình kích cỡ nhỏ vào trụ đỡ Microscope thông thường như hình dưới đây.

ビデオマイクロスコープ Microscope Video TG70TV
 +
Bộ màn hình 8.0 dùng cho Microscope
Video
GR-085TVA

Trong trường hợp này thì gắn giá đỡ cố định màn hình vào trụ đỡ như hình dưới đây và gắn màn hình vào đây là có thể sử dụng được như hình bên.

モニタ用アングル モニタ用アングル

Khi đó cũng có thêm một phụ kiện tiện ích khác

固定具  

Gắn cái này vào giá đỡ cố định màn hình.

 
モニタ用アングル モニタ用アングル

Bằng cách này có thể đổi góc độ của màn hình.

 

モニタモニタモニタ