SỐ INCH CỦA CẢM BIẾN HÌNH ẢNH

Kích thước cảm biến ảnh được ghi trong phần thông số kỹ thuật là để chỉ「đường kính ống」của đường tròn chứa cảm biến chứ không phải là kích thước thực tế đường chéo cảm biến.

Ví dụ như, 1/2 inch CCD nghĩa là 「CCD có kích thước hình ảnh tạo ra bởi đường tròn cảm biến 1/2”  và có kích thước hình ảnh 1/2”」.

Tuy nhiên bằng các thông số này để xác nhận kích thước.
Cảm biến 4:3 thì có các kích thước như sau:

撮像素子のサイズ