SỰ KHÁC NHAU GIỮA USB1.1, 2.0,3.0 LÀ GÌ?

Tốc độ truyền dữ liệu tối đa và khả năng cấp điện khác nhau.
USB1.1:12MB/s Điện 5V 100mA
USB2.0:480MB/s Điện 5V 500mA
USB3.0:4.8GB/s Điện 5V 900mA
Theo đúng như trên, thì dựa theo số liệu tốc độ truyền dữ liệu tối đa ( tốc độ tín hiệu) của USB2.0 sẽ gấp 40 lần USB1.1 và của USB3.0 là 400 lần USB1.1.