CÁCH VẬN HÀNH CAMERA HD BẰNG WIRELESS

Bộ thu phát tín hiệu HDMI Wireless được bán trên thị trường với mức giá tương đối thấp

ワイヤレスHDMI送受信機

Lần này tôi mua loại thiết bị trên gắn với Camera HDMI của chúng tôi và tiến hành kiểm tra.
Máy thu phát tín hiệu có kích thước cỡ hộp thuốc lá.

送信機、受信機   Vì máy thu tín hiệu hay máy phát tín hiệu đều cần nguồn điện nên cũng không thay đổi nhiều với tính chất tiết kiệm dây
     
遅延や色劣化も無く、映像を表示  

Hình ảnh hiển thị không bị chậm hay bị xuống màu.

     
メニュー表示も問題なく、カメラ調整も問題ありません   Menu hiển thị cũng không có vấn đề và việc điều chỉnh camera cũng không vấn đề.
     

Vui lòng hiểu rằng đây chỉ là việc giới thiệu chứ không phải việc đảm bảo hoạt động của toàn bộ các máy thu phát tín hiệu HDMI Wireless