CÁCH ĐỂ KÍNH HIỂN VI NẰM NGANG

Loại chân đế
Nếu loại chân đế thì có thể đổi sang chân đế có bệ đỡ rộng, vững chắc, nếu gắn thêm giá đỡ cố định (tên sản phẩm của công ty chúng tôi là「Cánh tay 3D」)

thì có thể để ngang được.

 

<Loại cánh tay>
Nếu dùng loại Cánh tay linh hoạt, thì có thể để ngang rất dễ dàng.