PHƯƠNG PHÁP HIỂN THỊ HÌNH ẢNH TRONG PICTUREBOX CHỨ KHÔNG PHẢI TRONG CỬA SỔ RIÊNG BIỆT (KHI DÙNG SDK KÈM THEO)

Phương pháp hiển thị hình ảnh trong PictureBox chứ không phải trong cửa sổ riêng biệt (khi dùng SDK đính kèm theo)

 

Nếu cứ dùng chương trình mẫu của SDK thì có thể hiển thị hình ảnh trong cửa sổ riêng biêt.

Khi muốn hiển thị ở PictureBox trên Form,
vui lòng tham khảo trang có đề cập đến hướng dẫn sử dụng API phía dưới đậy. 
int iCube SDK_Start (int nCamIndex, HWND ImgHandle, bool Preview, bool Callback)

Với những hàm ở trên , bằng các dùng Handle của PictureBox trên HWND ImgHandle thì hình ảnh sẽ được hiển thị trên PictureBox.

Ví dụ:
DDX_Control(pDX, IDC_PIC, m_pic);
nStat=ICubeSDK_Start(g_iCurrentCam,m_pic,true,true);

Hiển thị hình ảnh dựa theo kích thước của PictureBox

Ví dụ:
DISP_PROPERTY disp_prop;
ICubeSDK_SetDisplayMode(nCamIndex,DISPLAY_FIT_TO_WINDOW, disp_prop);