SỐ LƯỢNG HÌNH ẢNH TĨNH TỐI ĐA CÓ THỂ LƯU ĐƯỢC BẰNG THIẾT BỊ KÍCH HOẠT BÊN NGOÀI

Thay đổi rất khác nhau theo tốc độ khung hình (frame rate) của USB Camera.

 

Nếu là phần mềm Viewer đính kèm dòng sản phẩm DN của chúng tôi, giá trị đo được của tốc độ khung hình sẽ được hiển thị ở hàng dưới. (là giá trị đo thực tế, không phải giá trị lý thuyết.)

フレームレート

Ví dụ ở trên thì tốc độ khung hình 41.94frame/sec là giá trị đo thực tế.

Khoảng 90% của giá trị này là số lượng tối đa có thể chụp được.

 

41.94X0.9=37.7  Trường hợp này thì tối đa có thể lưu được khoảng 37 tấm/ giây.

 

Tuy nhiên, cần thiết có 2 điều kiện sau:
・Không có số đếm của bad frame phía trên (phần đánh dấu xanh dương) 
・Delay time ở dưới là 0ms

外部トリガ

Nếu tăng fps lên thì có thể chụp được số lượng nhiều hơn.

・Giảm độ phân giải.
・Tăng số lượng của clock (nếu như không phát sinh bad frame)
・ Đổi USB2 thành USB3

Thông số điệp áp của thiết bị kích hoạt ngoài.

・Điện áp đầu vào là 3.3V~24V 
・Điều chỉnh độ rộng xung đầu vào trên 5.1μsec.
・Từ lúc vào thiết bị kích hoạt ngoài cho đến khi bắt đầu phơi sáng thì mất khoảng vài μsec