CHỤP ẢNH LIÊN TỤC BẰNG USB CAMERA (INTERVAL SHOTS) (※CAMERA VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)

Bao gồm cả loại miễn phí ・ tính phí thì có rất nhiều loại có thể chụp hình liên tục ( interval shots).

Bằng phần mềm ứng dụng 「Measure」 là thiết bị tiêu chuẩn của Camera USB của chúng tôi thì cũng có thể làm được.
Tuy nhiên, giới hạn của Interval là khoảng thời gian tối thiểu 1 giây, số ảnh chụp tối đa 999 tấm.

インターバル撮影

Xin được giới thiệu 1 phần mềm không giới hạn khoảng thời gian chụp, số lượng ảnh chụp.
「Công cụ quay phim Web-cam CamCap-IntervalPro(CCI-Pro)」

Có thể cài đặt khoảng thời gian chụp liên tục từ 1ms~90phút. Tuy nhiên, thời gian lưu file không được tính trong interval. Thực tế thì sẽ là 「Khoảng thời gian chụp liên tục 」+「thời gian lưu file」nên tôi nghĩ rằng sẽ có một giới hạn nhất định.
Tùy theo dung lượng của ổ đĩa nhưng cũng có thể chụp hình hay quay phim thời gian dài.
(Phần mềm này, hình như nếu là bản miễn phí thì kích thước hình ảnh sẽ bị hạn chế)

Tôi nghĩ sẽ rất tiện lợi cho chụp ảnh Time lapse các hoạt động diễn ra qua kính hiển vi ( nuôi cấy vi khuẩn, nuôi cấy mô, nuôi cấy vi sinh,…
(Xin mời tham khảo「Chụp ảnh Time lapse là gì」)